Naturvetenskapsprogrammet NA
PDF Skriv ut

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Inriktningar
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

Skolor med detta program:
De la Gardiegymnasiet

Fågelviksgymnasiet
Gymnasium Skövde Västerhöjd
Katedralskolan
Lagmansgymnasiet
Rudbecksgymnasiet
(skolan anordnar även programmet för elever med högfungerande autism)
Thoren Innovation School
Vadsbogymnasiet
Ållebergsgymnasiet

Programstruktur

Om du klickar på nedanstående pdf-fil får du veta exakt vilka kurser och ämnen som ingår i programmet eller som skolan kan erbjuda dig att välja.
icon Naturvetenskapsprogrammet programstruktur (148.51 kB)

För dig som…

vill ha en bred högskoleförberedande utbildning som är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan. Du får dessutom behörighet till att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Du lär dig…

främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Det finns även en inriktning där du får kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap.

Matematik och naturvetenskap

Utbildningens karaktärsämnen är matematik, fysik, kemi och biologi. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill studera vidare på högskolan inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Du får dessutom behörighet att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte att enbart räkna utan det viktiga är att du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet.

Du lär dig många nya formler. Du ska kunna förstå dem och lär dig att kunna härleda (bevisa) dem. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

Det ingår studier inom områden som ekvationer, funktioner, statistik och gränsvärde.
Dessa kunskaper använder du i studierna av de naturvetenskapliga ämnena. Du ska kunna beräkna acceleration, friktion, tyngder, koncentration av ämnen med mera.

I fysik 1 läser du om rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

Kemi 1 bygger vidare på grundskolans kemi. Du får till exempel lära dig olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Undervisningen ger kunskaper om hur man använder kemi i vardagsliv och industri men också för fortsatta studier inom området. Kunskaperna ska dessutom hjälpa dig att ta ställning i viktiga frågor som resursanvändning, produktval, avfallshantering och återvinning.

Kursen biologi 1 lär dig de vetenskapliga teorierna om livets uppkomst och mångfald. Du ska förstå ett ekosystems uppbyggnad och funktion. I kursen studeras arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar.

Du får räkna och göra laborationer
Undervisningen är inte bara teoretisk utan även praktisk. Här ingår många laborationer och undersökningar.
Grundtanken med dina naturvetenskapliga studier är att du genom laborationer, fältarbeten och liknande själv får undersöka olika fenomen. Du ska kunna ställa upp problem och hypoteser och lära dig att göra iakttagelser och dra slutsatser. Detta utvecklar din förmåga till problemlösning och ökar din kreativitet.

Du läser språk och samhällsorienterande ämnen
Kunskaper i språk är viktiga idag och krävs i många arbeten. På högskolan kan stora delar av kurslitteraturen vara på engelska.
De övriga ämnena ger dig en bred allmänbildning som du både har nytta av i ditt privata liv och i dina framtida arbeten och studier.

Inriktningar

Naturvetenskap

Du får en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier.

Kursen biologi 2 handlar om hur virus och celler är uppbyggda och fungerar. Du läser humanfysiologi, om hur organsystem i kroppen samverkar och regleras. Kursen handlar också om molekylärbiologi och genteknik.

I kursen kemi 2 fördjupar du dina kunskaper inom organisk kemi och biokemi. Biokemi handlar om de reaktioner som sker i våra celler, både cellernas energiförsörjning samt deras förökning, där DNA spelar en stor roll. Kursen innehåller också analytisk kemi, där man bestämmer hur mycket av vissa ämnen ett prov innehåller.

I både kemi och biologi får du göra undersökningar och laborationer.

Kurserna biologi 2 och kemi 2 krävs båda för att få behörighet till läkar-, veterinär- och optikerutbildningarna.
Kursen fysik 2 behandlar områdena mekanik, elektromagnetism och universums utveckling och struktur. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Du läser även kursen matematik 4 som ger behörighet till matematikintensiva utbildningar inom högskolan som till exempel utbildningarna till civilingenjör.

Naturvetenskap och samhälle

Du får komplettera dina studier inom matematik och naturvetenskap med att studera geografi och samhällskunskap.

Du läser en kurs i geografi och lär dig förstå hur människan samverkar med de förutsättningar som naturen ger. Det gäller frågor som överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan. Du ska öva förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma vilka konsekvenser som olika handlingar innebär, till exempel det ömsesidiga beroendet i vår globala värld.

Kursen i samhällskunskap lär dig mer om hur vårt samhälle är organiserat, hur beslut fattas, om lagstiftning och hur vår demokrati fungerar. Du få också grunden i olika nationalekonomiska teorier. Detta ska ge dig större möjligheter att ställning i viktiga frågor som till exempel miljölagstiftning.

Du får även välja en kurs av biologi 2, kemi 2 och fysik 2.

Programfördjupningar

Du kan välja kurser inom många olika områden, även om tonvikten ligger inom det tekniska och naturvetenskapliga områdena. Du kan även välja kurser inom matematik och fysik och på så sätt öka din behörighet till högskolan. Om du väljer fler kurser i moderna språk kan du få värdefulla meritpoäng.

Efter gymnasieskolan

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier.

Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan.

Undervisningen i de olika ämnena förbereder dig för högre studier. Du kan få längre läxor eller hemarbeten som du redovisar i skolan efter några veckor. Detta kräver att du själv kan planera ditt skolarbete.

Du får lära dig hur man ställer upp hypoteser som du sedan prövar genom olika undersökningar eller laborationer. Här ingår att göra olika beräkningar med hjälp av formler. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessa finns inom exempelvis ekonomi, media och turism.


> Tillbaka till listan med program